Dự án Phú Lãm 16 đã tiến hành múc móng ngày 08/08/2019